Apie projektą

Projekto pavadinimas – „IT inovacijos: dirbtiniu intelektu (AI) paremtos valdymo sistemos sukūrimas ir plėtra“, projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K02-023.
Projekto finansavimo suma – 786 747,67 eurų.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d. UAB “Nacionalinis švietimo centras” yra viena didžiausių įmonių Lietuvoje, kurianti ir diegianti integruotas švietimo informacines sistemas. Pareiškėjas nuolat kuria inovatyvius IT produktus, juos komercializuoja ir diegia švietimo rinkoje. Tai sudaro prielaidas plėtoti sėkmingą verslą labai konkurencingoje IT aplinkoje. Vystydamas ir tobulindamas inovacinį potencialą pareiškėjas nuolat vykdo mokslinius tyrimus, MTEP darbus, juos realizuoja praktikoje. Neformalusis švietimas yra viena iš švietimo sistemos dalių, padedančių asmenims patenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius ir kartu formuotis pagrindus aktyviai darbinei, pilietinei, meninei ar socialinei veiklai. Vykdant projektą numatoma sukurti neformaliojo švietimo paslaugų rinkai skirtą išmaniąją neformaliojo švietimo paslaugų valdymo sistemą CEMPION.COM. Ši sistema apjungs neformalaus švietimo paslaugų vartotojus ir tokių paslaugų tiekėjus i inovatyvią, dirbtinio intelekto sprendimais paremtą sistemą, kuri suteiks kokybiškai naujas neformalaus švietimo paslaugų tobulinimo ir plėtros galimybes atsižvelgiant į individualius vartotojo poreikius bei apjungus atskirus neformalaus švietimo paslaugų tiekėjus. Projektas vykdomas kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu ir Norvegijos partneriu International Development Norway AS. Pareiškėjas ir abu partneriai aktyviai bendradarbiavo formuluodami ir grynindami produkto koncepciją, atliko kitus produkto kūrimo darbus, reikalingus koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimui. Be to, pareiškėjas ir Norvegijos partneriai dalijasi intelektinėmis teisėmis į projekto rezultatus, jų partnerystė yra ilgalaikė ir reikšminga visos šalims. Projektu siekiama sukurti IRT produktą, skirtą informacijai apdoroti ir ryšiams palaikyti neformalaus švietimo sektoriuje, jį komercializuoti ir įdiegti neformalaus švietimo rinkoje. Produkto kūrimui reikalingos išlaidos – 1.090.352,41 Eur. Pareiškėjas, po projekto užbaigimo, numato toliau tęsti darbus, tobulindamas projekte sukurtą produktą, taip pat numatoma vykdyti mokslinius tyrimus bendradarbiaujant su mokslo institucijomis, Norvegijos partneriu, naudojant projekto metu įgytas kompetencijas. Projektas iš dalies finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje.